Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWIATCUKIERNIKA.PL

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Swiatcukiernika.pl określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.
 2. Sprzedającym jest KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000840351, NIP 9532776237, Kapitał zakładowy: 5 000,00 ZŁ PLN, właściciel sklepu internetowego www.Swiatcukiernika.pl, prowadzący za jego pośrednictwem wysyłkową sprzedaż towarów.
 3. Do korzystania ze sklepu Swiatcukiernika.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Swiatcukiernika.pl w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

 1. Klientami sklepu Swiatcukiernika.pl (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 2. W celu łatwiejszego korzystania ze sklepu Swiatcukiernika.pl, Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.Swiatcukiernika.pl , podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, płeć, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta. 
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach sklepu Swiatcukiernika.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach sklepu Swiatcukiernika.pl . W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej www.Swiatcukiernika.pl. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 6. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować obsługę sklepu Swiatcukiernika.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach sklepu Swiatcukiernika.pl materiały bez zgody Sprzedającego.
 9. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na stronie sklepu Swiatcukiernika.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 10. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny na stronie sklepu Swiatcukiernika.pl . Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach strony sklepu Swiatcukiernika.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Artykuł 3. Zakupy

 1. Na stronie sklepu Swiatcukiernika.pl publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną kwotę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona kwota - według wyboru i za zgodą Klienta.

Artykuł 4. Płatność

 1. Klient na stronie sklepu Swiatcukiernika.pl ma do wyboru następujące formy płatności: płatność online,wpłata na konto Bank Credit Agricole  59 1940 1076 3211 9343 0000 0000, płatność przy odbiorze ( pobranie ),
 2. Ceny Produktów zawierają podatek VAT, jednak nie obejmują kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 3. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Uwaga! Klient, który podczas rejestracji konta nie poda pełnych danych firmy (nazwa, NIP, adres) otrzyma paragon. W celu otrzymania faktury należy przy rejestracji podać pełne dane firmy(nazwa, NIP, adres). Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
 4. Operatorem płatności jest Blue Media S.A.

Artykuł 5. Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy na stronie sklepu Swiatcukiernika.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wynosi 1-2 dni. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości. O tym fakcie Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy i święta wysyłane są w kolejnym dniu roboczym.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dostawy Produktów dokonywane są przez InPost (zgodnie z regulaminem świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dla sklepu Swiatcukiernika.pl). Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy poprzez wysłanie drogą elektroniczną linka do śledzenia etapów dostawy.
 7. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Artykuł 6. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach prowadzenia sklepu internetowego Swiatcukiernika.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),
  b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub
  c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta na stronie sklepu Swiatcukiernika.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 7. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: bok@swiatcukiernika.pl.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Swiatcukiernika.pl lub w formie poczty elektronicznej (reklamacje@swiatcukiernika.pl) bądź pisemnie na adres Sprzedającego  (załącznik 2).
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (paragon, faktura VAT).
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.W postępowaniu reklamacyjnym koszt kolejnego transportu tego samego towaru ponosi sprzedawca.
 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt.
 9. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: - może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; - może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; - może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Artykuł 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Swiatcukiernika.pl (bok@swiatcukiernika.pl) bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów. Załącznik 1.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. 
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, sklep Swiatcukiernika.pl poinformuje o tym Klientów poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin sklepu dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie Swiatcukiernika.pl, przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep Swiatcukiernika.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

  Załącznik 1

  Załącznik 2

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium